Klinisk neuroimmunologi – Fogdell-Hahn

Vår forskargrupp studerar hur immunsystemet kan aktiveras mot kroppens egen vävnad, ett fenomen som kallas autoimmunitet. Vi studerar också hur antikroppar kan uppstå mot läkemedel, vilket är en oönskad immunologisk reaktion som resulterar i att läkemedlet förlorar sin verkan.

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där den vita substansen, myelinet, i hjärnan är angripen av immunsystemet. Varför detta händer vet man inte, men det finns måga olika hypoteser. Vår hypotes är att virus som infekterar myelin-producerande cellerna i hjärnan kan lura immunsystemet att angripa, inte bara de infekterade cellerna, utan också många av de krigliggande icke virusangripna cellerna. Det finns ett flertal virus som kan infektera myelinproducerande celler och det kandidatvirus som vi studerar är humant herpesvirus 6 (HHV-6). Vi har identifierat ett flertal humanproteiner som HHV-6 tar med sig från värdcellen och vi vill undersöka om det faktum att dessa presenteras tillsammans med viruspartikeln för immunsystemet kan göra så att autoimmunitet uppstår. Autoimmunet är enligt denna hypotes ett resultat av att kroppens egna proteiner presenteras tillsammans med de signaler från viruspartikeln som aktiverar immunsystemet.
Immunitet kan också uppstå mot läkemedel och det kan bero på många olika faktorer. Även om läkemedlet är helt identiskt med det kroppsegna proteinet, som vissa interferon-beta preparat som MS patienter behandlas med, kan den toleransen brytas av det repetitiva injiceringsförfarandet som medicineringen innebär. Vi undersöker förekomst av anti-läkemdels antikroppar (s.k. ADA, anti-drug anitbodies) i serum från patienter med kroniskt inflammatoriska sjukdomar.

Serumprover för ADA i patienter med MS som behandlas med interferon-beta eller natalizumab (Tysabri) kan skickas in för rutinanalys till vårat laboratorium vid Karolinska Institutet (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?a=56752&d=8691). För interferon-beta ADA använder vi oss från och med januari 2013 av en bioassay (iLite) tillverkad av Biomonotor. Med samma metod kan vi även mäta ADA hos reumatoid artrit (RA) patienter som behandlas med adalimumab (Humira), etanercept (Enbrel) och infliximab (Remicade). Kontakta gärna oss om du är intresserad av detta.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Anna Fogdell-Hahn

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR