Neuroimmunologi

Det finns en hel serie sjukdomar där inflammation av olika delar av nervsystemet leder till skador, bortfall av neurologisk funktion och ofta svåra handikapp. Den största gruppen är multipel skleros (MS) som vi arbetar mest intensivt med. Men andra sjukdomar som också hör till gruppen är till exempel narkolepsi, Guillains syndrom (in-flammation i perifera nervsystemet) och myastenia gravis. Vidare är förståelsen av hur immunsystemet attackerar nervsystemet viktigt även vid infektioner, såsom Herpes simplex encefalit och sena komplikationer av polio. På sistone har det kommit fram fler belägg för att inflammationsmekanismer i nervsystemet även har en viktig roll vid skador i nervsystemet, som till exempel stroke, skallskador och vid primärt neurodegenerativa tillstånd som Parkinsons sjukdom.

Vid en del av dessa tillstånd har det tillkommit mer och mer effektiva behandlingar, men som också har risker. För att få bättre prevention samt mer precisa behandlingar med mindre risk för biverkningar undersöker vi orsaker till sjukdomarnas upp-komst genom att studera risk-faktorer vad gäller både gener och livsstil eller miljö. Det ger hypoteser om biologiska och molekylär patogenesvägar som vi studerar i detalj både experimentellt i försöksdjurssystem och på prover från patienter. Dessa handlägger vi vid neurologiska kliniken där vi också prövar en rad nya läkemedel. En viktig del är också våra studier av så kallade biomarkörer. Vi behöver bättre instrument för diagnos, prognossvar på behandling med mera, allt för att varje enskild person med en specifik sjukdom ska få den mest optimala terapin.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Tomas Olsson

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR