Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) söker ny föreståndare.

CMM är en stiftelse, stiftad av Stockholm Läns Landsting (SLL) för att främja forskning inom följande sjukdomsområden: inflammationssjukdomar såsom reumatiska och neurorinflammatoriska sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar, vissa genetiska sjukdomar samt vissa neuropsykiatriska sjukdomar. Den forskning som stöds av stiftelsen bedrivs i en forskningsbyggnad också kallad CMM som ligger i anslutning till Nya Karolinska Solna och ägs och förvaltas av stiftelsen CMM (hus L8).

I en administrativ mening sköts CMM mer som ett forskarsamfund än ett fullfinansierat centrum. CMM kan uppvisa en effektiv utveckling med tydlig ledning och samstämmig vetenskaplig vision bland forskarkollegiet. Avsaknad av oinskränkt budget till trots arbetar ledningen och stiftelsens anställda framgångsrikt med att tillhandahålla stöttande forskningsförhållande gällande IT, intellektuell och fysisk miljö. F.n. är c:a 500 forskare, inkluderande studenter och teknisk personal, verksamma vid CMM och samtidigt anställda vid KI eller KS. Stiftelsen har en styrelse, som tillsätter en föreståndare som leder verksamheten vid CMM.
(Mer information om organisationen hittas på www.cmm.ki.se under ’om oss’.)

Den nya föreståndaren förväntas tillträda sin befattning den 15 augusti 2017 med en mandatperiod om 3 år, därefter möjlighet till förlängning.

Kravprofil: Föreståndaren skall

  • Vara en internationellt respekterad forskare med en egen vetenskaplig profil inom stiftelsens ändamålsområde. Föreståndaren skall också inneha en professur vid KI, eller före tjänstens tillsättning komma att utnämnas till professor vid KI
  • Ha väl dokumenterad ledarerfarenhet från exempelvis vetenskapliga organisationer och större samarbeten, nationella och/eller internationella.
  • Ha förmåga att kunna arbeta gentemot forskningsgrupper från olika institutioner, gentemot styrelsen och ut mot de centrala organisationerna på KI och KS.
  • Kunna avsätta upp till 50% av sin arbetstid till föreståndarskapet. Det förutsätts att detta uppdrag utförs medan föreståndaren är tjänstledig motsvarande tid från sin tjänst vid KI.

Uppdraget för föreståndaren innefattar att

  • Ansvara för att verksamheten vid CMM uppfyller stiftelsestadgarnas ändamål och för att utveckla en tydlig strategi och vision för forskningen vid CMM.
  • Utveckla forskningsmiljön vid CMM och ge stöd till de forskare som verkar i huset och särskilt till yngre forskare som kan utnyttja CMM:s samarbetsinriktade och kliniknära miljö. I detta uppdrag ingår att leda den interna organisationen vid CMM på ett effektivt och inkluderande sätt.
  • Att själv vara forskningsgruppsledare vid CMM och som sådan bidra till den vetenskapliga verksamheten vid forskningscentrat genom att själv ha sin verksamhet förlagd till CMM.
  • Vara tongivande i nyrekryteringar av framstående och lovande forskare med placering vid CMM i samverkan med ledningar på de institutioner och kliniker som verkar inom de sjukdomsområden som omfattas av CMM:s stadgar.

För att genomföra sitt uppdrag skall föreståndaren ha möjlighet att, i samråd med styrelsen, utse en eller två biträdande föreståndare som kan ha särskilt definierade ansvarsområden.

Intresserade sökande skickar sin ansökan till styrelseordföranden i stiftelsen, Liselotte Jansson liselotte.jansson@ki.se, senast den 22 februari 2017. Till ansökan skall fogas: (1) Ett brev där den sökande motiverar sitt intresse för uppdraget samt en beskrivning av sina visioner för utvecklingen av CMM:s verksamhet. Denna beskrivning skall ansluta till det ovan beskriva uppdraget för föreståndaren; (2) ett CV där det framgår på vilket sätt den sökande innehar de kvalifikationer som ovan angivits för befattningen. I detta CV ska också en beskrivning av vetenskapliga meriter och planerad vetenskaplig verksamhet ingå tillsammans med övriga meriter relevanta för uppdraget (3) referenser till personer och/eller institutioner som kan verifiera och kommentera uppgifterna i den sökandes CV.

Tillsättningen kommer att ske under ledning av stiftelsens styrelse, där bl.a. representanter för KI, KS och SLL ingår. Sökande kan komma att kallas till intervjuer och samtal med både styrelsen och med gruppledare vid CMM.

Eventuella frågor angående uppdraget besvaras av Liselotte Jansson, liselotte.jansson@ki.se

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR