Globalt samarbete inleds kring individanpassad behandling av MS

Ett globalt omfattande nytt partnerskap kallat MultipleMS har erhållit ett anslag på 15 miljoner euro från EU-kommissionens Horizon2020 program med syftet att hitta nya och bättre behandlingar för multipel skleros (MS). I projektet, som koordineras från Karolinska Institutet har universitet och företag från 12 europeiska länder samt USA gått samman för att gemensamt skräddarsy utveckling och tillämpning av individanpassade terapier för patienter med MS.

MS är en immunmedierad sjukdom och den ledande orsaken till funktionsnedsättningar som inte orsakats av trauma bland unga vuxna i Europa och drabbar över två miljoner människor i världen. MS är en sjukdom som yttrar sig på många olikartade sätt och något botemedel finns inte. Resultaten av nuvarande behandlingar varierar stort från patient till patient vilket gör det svårt att förutse vilken patient som kommer att svara på vilken behandling.

– Det som är unikt med det här projektet är storleken på samarbetet och den enorma mängd av olika patientdata som kommer att kombineras. Det nya med vårt tillvägagångssätt är att vi använder MS-sjukdomens mångfacetterade natur som utgångspunkt för att identifiera möjligheterna till individanpassad behandling, säger projektets koordinator professor Ingrid Kockum vid Karolinska Institutet.

MultipleMS är baserat på det arbete som genomförts av Nordic MS genetic network, the International MS Genetics Consortium (IMSGC) och International Human Epigenome Consortium (IHEC).
– Projektet kommer att kombinera en stor mängd varierande data, såsom kliniska, genetiska, epigenetiska, molekylära, avbildnings- och livsstilsdata. Över 50 000 patienter med MS och 30 000 friska individer är inkluderade för att kunna spåra olika sjukdomsegenskaper, säger Ingrid Kockum.

Parallellt med integreringen av de deltagande forskargruppernas befintliga data kommer även patienter med nydebuterad MS att inkluderas och följas longitudinellt, detta för att kunna styrka eventuella fynd. Det övergripande målet med samarbetet är att kunna skräddarsy både redan befintliga men även nya behandlingar baserat på egenskaper och biomarkörer som återfinns på individnivå, dvs. hos patienterna i studien.

MultipleMSFakta:
Namnet på konsortiet, MultipleMS, syftar till sjukdomen MS och dess multipla symptomyttringar likväl som till storleken och kompetensbredden på samarbetet.
Konsortiet har en webbsida www.multiplems.eu

Kontaktpersoner i Sverige är Ingrid Kockum och Maja Jagodic

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR