HIV – Broliden

Kartläggning av det naturliga immunförsvaret mot HIV infektion i genitalslemhinnan
Idag är över 30 miljoner människor smittade med HIV och den fortsatta spridningen är explosionsartad i flera världsdelar. Trots många års forskning är det fortfarande oklart hur och var HIV tar sig in via genitalslemhinnan vid sexuell smitta. Vissa typer av hormonella preventivmedel kan öka känsligheten för HIV samt smittsamheten hos de som redan är infekterade. Mekanismerna för detta är okända. Oklarheter kvarstår också om vilken typ av lokalt immunförsvar i slemhinnorna som ska eftersträvas vid designen av ett nytt vaccin eller av lokal profylaktisk terapi.

Dessa centrala frågor belyses i vår forskningsgrupp ur ett molekylärt perspektiv genom att studera vävnadsbiopsier från genital slemhinna från riskutsatta kvinnor.Vi avser att med sk proteomik-metodik kartlägga vilka naturliga HIV-inhiberande molekyler som finns i genitalsekret hos kvinnor som är resistenta mot HIV infektion. Cervixprover från genitalslemhinnan har för detta ändamål samlats in från svenska och kenyanska HIV-seropositiva, HIV-resistenta samt lågrisk HIV-seronegativa kvinnor. Dessa studier kompletteras med immunhistokemisk analys av de definierade proteinerna i tillhörande vävnadsprover. Biopsierna färgas även för olika epitelcellsmarkörer, HIV-receptorer och målceller i cervixvävnaden och analyseras därefter med konfokalmikroskopi.

Dessa resultat ska relateras till de kliniska parametrar vi har samlat in för att förstå betydelsen av förändringar i genitalslemhinnan till följd av obalans i den naturliga bakteriefloran, förekomsten av andra sexuellt överförbara infektioner samt hormonella variationer (p-piller användning, stadium i menstruationscykeln). Dessa faktorer har i epidemiologiska studier visats påverka känsligheten för smitta. Genom dessa studier hoppas vi öka förståelsen för HIV-patogenesen samt definiera viktiga parametrar som man kan reglera med framtida immunmodulerande terapier.

 

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Kristina Broliden

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR