Inflammation och neurodegeneration vid CNS sjukdomar med fokus på multipel skleros (MS)

Inflammation och neurodegeneration vid CNS sjukdomar med fokus på multipel skleros (MS)

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som leder till skador på nervtrådar i det centrala nervsystemet (CNS), vilket är grunden för den permanenta neurologiska funktionsnedsättning som många patienter drabbas av. Även vid rent mekaniska skador så som traumatisk hjärnskada uppstår inflammation, vilket kan bidra till att den initiala nervskadan förvärras. Hittills finns ofullständiga kunskaper om hur inflammation i nervsystemet regleras och vilken betydelse det kan ha för skadeutbredningen.

Med startpunkt från ett rent prekliniskt projekt där betydelsen av olika ärftliga faktorer vid experimentella modeller för nervskada och inflammation har kartlagts, så bedrivs nu translationell forskning som inbergiper både experimentella prekliniska modeller och biomarkörutveckling vid sjukdomstillstånd i människa, där huvudfokus ligger på MS.

Den främsta kliniska problemställningen utgörs av att vi har fått tillgång tilll alltmer effektiva bromsmediciner för sjukdomens första, skovformade fas, medan behandslingsresultaten är nedslående vid senare sjukdomsfaser, särskilt vid så kallad progressiv MS.

Inom projektet har vi kartlagt biomarkörer för olika sjukdomsprocesser som på olika sätt speglar vad som händer i blod och hjärnvävnad. Vi använder också experimentella modeller för att förstå de molekylära processer där dessa biomarkörer är involverade. På samma sätt används biomarkörer för att monitorera behandlingsresultat för våra sjukdomsmodulerande behandlingar. Unikt i Sverige används i allt högre utsträckning ett läkemedel som formellt inte är godkänt för MS (Mabthera), men där behandlingsresultaten i observationella studier är utmärkta. Vi startar nu ett stort nationellt uppföljningsprojekt för personer som nyinsjuknat med MS som involverar alla svenska universitetskliniker och som har erhållit full finansiering av den amerikanska stiftelsen Pcori. Syftet med projektet är att generera information om vilka MS behandlingar som är mest säkra och effektiva över längre tid än som vanligtvis studeras inom ramen för randomiserade prövningar.

Ett sidoprojekt är att studera om Mabthera är bättre än traditionell behandling för nydebuterad myastenia gravis (MG). MG är en autoimmun nervsjukdom där inflammationen gör så att signalen från nerv till muskel störs. I studien Rinomax, som har erhållit stöd från Vetenskapsrådet inom ramen för klinisk behandlingsforskning, randomiseras personer med nydebuterad MG till Mabthera eller placebo. Även i MG bedrivs biomarkörforskning för att bättre förstå de bakomliggande immunologiska sjukdomsprocesserna.

Forskningsprojekt

  • Genetisk reglering av neurodegeneration och inflammation i experimentella modeler för nervskada.
  • Kartläggning av biomarkörer i olika sjukdomsfaser av MS, vid traumatiska hjärnskador samt psykiatriska sjukdomstillstånd.
  • Klinisk behandlingsforskning i MS och MG

GruppChefPortlet

Team leader

Fredrik Piehl

E-mail

fredrik.piehl@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:04