Sarcoidos

Sarcoidos

Bakgrund: Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som drabbar omkring 1200 svenskar årligen. Omkring 16.000 individer lever med sjukdomen i Sverige. Orsaken till sarkoidos är okänd, och specifika diagnostiska markörer saknas. Någon specifik terapi finns inte heller. Sjukdomen kan uppträda akut och har då ofta god prognos, alternativt smygande och är då oftare associerat med ett kroniskt och ibland livslångt sjukdomsförlopp. Sarkoidos kan drabba många organ, men i de flesta fall angrips lungorna, vilket kan leda till lungfibros (cirka 25%).

Målsättningen med det aktuella projektet, där kliniker och experimentella forskare samarbetar intensivt, är att identifiera sjukdomsutlösande ämnen vid sarkoidos och att påvisa markörer för sjukdomen som kan användas i kliniken.

Arbetsplan: Lungceller erhålls från patienter genom bronkoskopi och bronkoalveolärt lavage, och analyseras i detalj. Typiskt ses en ansamling till lungorna av så kallade T-hjälpar-celler, som är kraftigt aktiverade och bidrar till inflammationen. Vi har funnit bevis för att vissa patienters T celler reagerat mot samma specifika ämne. I samarbete med en grupp i Denver, USA, söker vi identifiera detta ämne. Även B-lymfocyters specificitet studeras m.h.a. analys av antikroppar i serum och lungsköljvätska.

Betydelse: Våra studier kan leda till identifiering av nya markörer för sjukdomen, och dessa skulle eventuellt även kunna tjäna som mål för nya terapier. Genom att identifiera de ämnen som immunförsvaret reagerat mot lokalt i lungorna försöker vi kartlägga patogenesen (mekanismer för uppkomst av sjukdomen). Detta skulle ha stor betydelse för det kliniska omhändertagandet av patienter med sarkoidos, men också vara viktigt för förståelsen av andra T-cells drivna inflammatoriska (lung)sjukdomar.

GruppChefPortlet

Team leader

Johan Grunewald

E-mail

johan.grunewald@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

BioClinicum J7:30