Kardiologi

Kardiologi

Vår forskning är inriktad på 1) identifiering av sjukdomsmekanismer och 2) utveckling av nya behandlingar som syftar att förbättra endotelfunktionen vid kranskärlssjukdom och begränsa omfattningen av hjärtmuskelskadan vid hjärtinfarkt. Endoteldysfunktion är en tidig process vid utveckling av kranskärlssjukdom och vävnadsskada under ischemia-reperfusion och karakterisera av minskad tillgänglighet av molekylen kväveoxid (NO). Detta är av särskild betydelse för diabetes vilket väsentligt ökar risken för kranskärlssjukdom. Vi har identifierat enzymet arginas som en viktig reglermekanism för bildningen av NO. Arginas är uppreglerat vid kranskärlssjukdom och diabetes vilket resulterar i minskad NO-bildning och ökad oxidativ stress. Hämning av arginas förbättrar endotelfunktionen och skyddar mot myokardiell ischemia-reperfusionsskada. Våra senaste data tyder på en central roll av arginas i röda blodkroppar i reglering av NO-produktion och reaktiva syreradikaler både i röda blodkroppar och i blodkärl. I framtida projekt kommer vi att testa hypotesen att hämning av arginas i kärl och röda blodkroppar förbättrar kardiovaskulär funktion i CAD och riskfaktorer associerade med CAD inklusive diabetes och hyperkolesterolemi. Vidare undersöker vi mekanismerna bakom och de terapeutiska effekterna av remote ischemisk perconditionering (RIPC), det vill säga signaleringen av hjärtskyddande effekten genom korta perioder av avlägsen ischemi.


Målsättning: Det övergripande målet är att identifiera nyckelmekanismerna som reglerar biotillgängligheten av NO vid utvecklingen av kranskärlssjukdom och ischemi-reperfusionsskada. Betydelsen av dessa mekanismer undersöks i tidiga interventionsstudier i experimentella sjukdomsmodeller och patienter. Följande specifika målsättningar avses att uppnås:
1. Att utvärdera rollen som arginas som viktig reglermekanism för biotillgänglighet avd NO och oxidativ stress och i endotelceller och röda blodkroppar.
2. Att belysa den funktionella betydelsen av arginas/NO i endotel och röda blodkroppar för kärldysfunktion och ischemi-reperfusionsskada i hjärtat hos försöksdjur och patienter med riskfaktorer för kranskärlsjukdom.
3. Klargöra mekanismerna bakom och den terapeutiska effekten av RIPC vid ischemi-reperfusionsskada i hjärtat.

Metoder och arbetsplan: Experimentella studier utförs på isolerade hjärtmodeller och in vivo modeller av myokardiell ischemi-reperfusion i friska och diabetiska rått- och musmodeller. Isolerade hjärtan används för detaljerade studier av funktionell betydelse av röda blodkroppar. Den terapeutiska effekten av arginashämning undersöks genom utvärdering av endotelfunktionen hos patienter med kranskärlsjukdom, diabetes och hyperkolesterolemi. Den molekylära signalering och den terapeutiska effekten av RIPC undersöks i experimentella och kliniska studier på patienter med hjärtinfarkt.

Betydelse: Projektet syftar till att öka kunskapen om orsakerna till kranskärlssjukdom och uppkomst av hjärtmuskelskada vid hjärtinfarkt samt att utveckla nya behandlingsmöjligheter vid dessa tillstånd.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

John Pernow

E-mail

john.pernow@ki.se

Jobbtitel

Professor, senior physician

Hus

BioClinicum J8:20

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Circulation and respiration

Sjukdomar

Ateroskleros, Hjärt-kärlsjukdomar, Diabetes

Etiketter/Kompetenser

Animal models, Clinical trials, Intervention/therapy, Oxidative stress, Signal transduction